PON - NED 8:30 - 20:00 hod

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť CREDIT FOREX, s.r.o., IČO: 45892458, so sídlom Kammerhofská 16, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19216/S (ďalej len „organizátor“ alebo len „Credit Forex“). Organizátor je prevádzkovateľom webstránky Autoleasing.sk.

1.2 Názov súťaže je „Mikulášska súťaž 2023“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 7.12.2023 do 20.12.2023.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Facebook, Instagram) a nemá s ňou žiaden vzťah. Meta (Facebook, Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke www.facebook.com/Autoleasing.Sk alebo na instagramovej stránke www.instagram.com/autoleasing.sk v termíne od od 7.12.2023 do 20.12.2023 odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/Autoleasing.Sk resp. na instagramovej stránke www.instagram.com/autoleasing.sk

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý vyhrá ročné predplatné magazínu Auto magazín, ktorý bude výhercovi posielaný každý mesiac na ním danú adresu.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 20.12.2023. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v komentári pod súťažným príspevkom a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. prostredníctvom kuriérskej služby; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

4.5 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9 ods 2. písm. l) Zákona o dani z príjmov, a to výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.


5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.autoleasing.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.


5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 15 mesiacov.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej Facebook alebo Instagram stránky a sprostredkovateľom povereným doručením výhry.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

6.5 Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje oboznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 7.12.2023, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Banskej Štiavnici, 7.12.2023

RÝCHLA KALKULÁCIA